gezamenlijk persbericht van natuurmonumenten en sibelco

Heerlen, 20 juli 2021

OVERDRACHT GRONDEN SIBELCO AAN NATUURMONUMENTEN

Sibelco draagt 20 juli 2021 het eerste deel van de gronden van de Sibelcogroeve (zie foto) over aan Natuurmonumenten. Door toevoeging van deze gronden aan de bestaande natuur in Parkstad Limburg, ontstaat er in het Heidenatuurpark meer ruimte voor planten en dieren. Daarnaast kunnen recreanten in de nabije toekomst genieten van de unieke natuur die zich zal ontwikkelen in de groeve. De afgelopen tijd is er al hele mooie natuur ontstaan zodat Natuurmonumenten een vliegende start krijgt. Zoals afgesproken in het zogeheten Eindplan heeft Sibelco de commerciële winning in de Zuidplas, Groeve Landgraaf, deel Oostzijde Centrale plas en Groeve 3 per 1 januari 2020 beëindigd en de gronden onlangs heringericht voor zover nog nodig. De eerste tijd gaat Natuurmonumenten de overgedragen gronden beheren met schapen. Natuurmonumenten stelt de gronden open voor bezoekers na afronding van de werkzaamheden in het kader van het IBA-project Rondje Groeves en de ontvangst van provinciale beheersubsidie die nodig is om de groeve te beheren en veilig open te stellen. Tot die tijd blijven de huidige hekken staan om te voorkomen dat mensen het gebied betreden en er gevaarlijke situaties ontstaan.

De Sibelcogroeve als bouwsteen voor realisatie Heidenatuurpark

Natuurmonumenten wil graag de natuurgebieden Brunssummerheide, Schinveldse Bossen en Teverenerheide in Duitsland verbinden om zo het Heidenatuurpark te realiseren: een robuust, aaneengesloten, grensoverschrijdend natuurgebied met ruimte voor recreatie. De Sibelcogroeve is een belangrijke bouwsteen voor de realisatie van het Heidenatuurpark. Door overdracht van een deel van de groeve aan Natuurmonumenten wordt een belangrijke stap gezet om de Brunssummerheide te vergroten en versterken. In fases wordt 118 ha natuur toegevoegd aan de zuidkant van de Brunssummerheide, waarvan nu 51 ha overgedragen wordt. Er worden goede recreatieve voorzieningen voor wandelaars gerealiseerd tussen het nieuwe groevegebied en de Brunssummerheide en tussen het groevegebied en de stadsrand van Heerlen. Hierdoor kunnen omwonenden en recreanten genieten van nog meer natuur. En kan de kwetsbare natuur op de Brunssummerheide bij het hoogveen en bronnengebied van de Roode Beek worden ontlast.

Begrazing

Natuurmonumenten zet de eerste periode na overdracht van de gronden schapen in om het groevelandschap open te houden. De schapen zullen regelmatig met een herder ingezet worden. Op momenten dat de kudde zonder herder in de groeve haar werk doet, worden de schapen door flexnetten op de gewenste plek bijeen gehouden. De inzet van schapen is nodig omdat de groeve helemaal met bos dichtgroeit als de natuur haar eigen gang mag gaan. Het open houden van het gebied komt ten goede aan de biodiversiteit en de beleving van de groeve. Natuurmonumenten overweegt om in een later stadium runderen in te zetten zoals Galloways of Schotse hooglanders. Deze dieren zijn aardig zelfredzaam waardoor ze weinig zorg nodig hebben. Bovendien zijn ze niet agressief. Als het groevegebied in de nabije toekomst wordt opengesteld, dan moeten de bezoekers wel afstand houden tot de schapen en runderen en moeten honden aangelijnd zijn om te voorkomen dat de grazers zich opgejaagd of bedreigd voelen en onvoorspelbaar gedrag vertonen. Natuurmonumenten hoopt de natuur in het groevegebied alle kansen te kunnen bieden. Dassen en bevers hebben er al burchten gebouwd, recent is een vos met jongen gezien en ook de zandhagedis is al gespot. De nieuwe groevenatuur heeft leuke verrassingen in petto. Misschien vindt de mooi gekleurde bijeneter hier in de toekomst wel een thuis.

Rondje Groeves

Het IBA project Rondje Groeves maakt de door ontgrondingsactiviteiten naar binnen gekeerde en afgesloten groeves beleefbaar en verbindt deze met elkaar. De Zuidplas van de Sibelcogroeve gaat onderdeel uitmaken van het Rondje Groeves waar fietsers vanaf het aan te leggen fietspad het bijzondere landschap met de rijke historie van delfstoffenwinning kunnen aanschouwen. Het Rondje verbindt de Sibelcogroeve met de Groeve Beaujean. De verwachting is dat Rondje Groeves in het voorjaar van 2022 gerealiseerd is.

Sibelco gaat door

Sibelco heeft zich de afgelopen jaren ingezet om een mooi terrein aan Natuurmonumenten te kunnen overdragen. Dat het nu overgedragen kan worden in overeenstemming met het Eindplan is een mooie mijlpaal. Sibelco heeft de commerciële winning in de nu over te dragen delen per 1 januari 2020 beëindigd en de gronden onlangs heringericht voor zover nog nodig. De meeste delen waren al op orde; het betrof met name het realiseren van details van het Eindplan. Het gebied is zo opgeleverd dat de geplande natuurdoeltypes gerealiseerd kunnen worden waar die er nog niet zijn. Sibelco heeft vergunning voor het ontginnen van de overige delen van de groeve tot 2032. Tijdens het ontginnen zal al worden toegewerkt naar het realiseren van de afgesproken natuurdoeltypes voor de Centrale plas en Noord plas zodat ook hier Natuurmonumenten een mooie uitgangspositie krijgt.

Veiligheid is essentieel voor Sibelco. Het terrein van de actieve groeve zal daarom met hekken worden afgesloten van de delen die aan Natuurmonumenten worden overgedragen. Met de gemeente worden goede afspraken gemaakt om de verkeersveiligheid op de Tiegelstraat te waarborgen met oog op het Rondje Groeves.

Opruimwerkzaamheden bij verwilderde natuur Zuidplas

HEERLEN – In verband met de afronding van het zogeheten Eindplan zijn er vanaf januari 2021 opruimwerkzaamheden rondom de Zuidplas bij de Sibelcogroeve in Heerlen. Mede als gevolg van juridische procedures is de overdracht van het gebied naar Natuurmonumenten vertraagd waardoor de natuur ‘uitbundig’ z’n gang kon gaan. Op sommige plekken is sprake van verwilderde natuur.

In samenspraak en overleg met Natuurmonumenten worden met groot materieel bossages verwijderd om de gewenste natuurdoeltypes, waaronder 60 ha goudgroene natuur, voor te bereiden. Vanwege deze werkzaamheden zal het gebied er tijdelijk onaantrekkelijk uitzien. Dit is echter noodzakelijk om de gewenste natuur te kunnen ontwikkelen.
Het in totaal 100 hectare grote terrein wordt een natuur- en recreatiegebied dat in eigendom en beheer komt van Natuurmonumenten. Alle betrokken partijen streven ernaar dat het gebied bij de Zuidplas in de loop van 2021 overgedragen kan worden aan Natuurmonumenten. De exacte datum van overdracht wordt in onderling overleg tussen Sibelco, Provincie Limburg en Natuurmonumenten vastgesteld en aansluitend gecommuniceerd.Geen wandelmogelijkheden door Covid-regels

Er zijn op korte termijn geen wandelmogelijkheden bij de Zuidplas. De Covid-maatregelen laten dergelijke activiteiten niet toe. Begin 2021 zullen werkzaamheden worden uitgevoerd om de overdracht aan Natuurmonumenten voor te bereiden. In deze periode kunnen er geen wandelingen plaats vinden. In het geval er tussen het afronden van de werkzaamheden en de overdracht aan Natuurmonumenten een mogelijkheid is om de wandelingen te organiseren, zal dat op deze website worden gepubliceerd.Na uitspraak Raad van State komt ook realisatie eindplan weer in zicht

HEERLEN – Op 21 oktober 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak ‘Sibelco’. Het gaat om een tussenuitspraak waarbij de Provincie wordt opgedragen om de natuurvergunning op details aan te passen. Verder past de Raad van State een voorschrift uit de ontgrondingsvergunning aan. Voor het overige blijven de vergunningen in stand zodat Sibelco tot begin 2032 door mag gaan met haar activiteiten in het groevegebied in Parkstad. Door deze uitspraak van de RvS is ook de werkgelegenheid bij de Sibelcogroeve in Parkstad tot 2032 gewaarborgd. Dat geldt ook voor de levering aan de klanten van Sibelco en de activiteiten van Sibelco’s contractors/toeleveranciers.
100 hectare, waarvan 60 ha goudgroene natuur

De realisatie van het eindplan komt hiermee weer in zicht. Het 100 hectare grote terrein (waarvan 60 ha goudgroene natuur) wordt uiteindelijk een natuur- en recreatiegebied dat in eigendom en beheer komt van Natuurmonumenten. Vanwege de in februari 2019 door de bezwaarmakers aangespannen procedure, loopt de gefaseerde overdracht aan Natuurmonumenten aanzienlijke vertraging op. Het was de bedoeling dat Sibelco op 1 juli 2020 het gebied bij de Zuidplas zou overdragen aan Natuurmonumenten. De nieuwe datum van overdracht zal nu in onderling overleg tussen Sibelco, Provincie Limburg en Natuurmonumenten worden vastgesteld. Ook kan het IBA-project ‘Rondje Groeves’ nu doorgang vinden. Sibelco, Provincie Limburg en Natuurmonumenten zijn verheugd dat door de uitspraak van de Raad van State het gebied bij de Sibelcogroeve verder kan worden ontgonnen en fasegewijs kan worden overgedragen en opengesteld voor het publiek.

Winterwandeling op 28 december 2019 bij Sibelco in Heerlen

De (aangelijnde!) honden kregen er geen genoeg van.

Er werden op 28 december heel wat reeën gespot.    

(Vlnr) Natuurgids Paul Arends, Piet Jaspers (Sibelco), natuurgids Sjef Silvertand en May Jaspers (Sibelco).

De morgenstond heeft goud in de mond.... 

WANDELEN BIJ ZUIDPLAS op 'dag van de stilte'

“Wat is dit een prachtig natuurgebied!” Dat vonden alle wandelaars die op zondag 27 oktober ‘kennis’ maakten met de fauna & flora bij het groevegebied in Heerlen, waaronder de groeve en de Zuidplas van Sibelco. De 8 km lange wandeling verliep in alle rust, gepraat werd er amper. Dat was dan ook de bedoeling, want zondag 27 oktober was de landelijke Dag van de Stilte. “Er zijn echter momenten dat er gepraat mag worden”, vertelde organisator Karin Coenen van de gemeente Heerlen, zij is adviseur Geluid en Luchtkwaliteit. Karin: “Tijdens de ‘praatmomenten’ vertellen we iets over de natuur en het gebied waar we doorheen wandelen. Het groevegebied in Heerlen is bij heel veel mensen niet bekend en daarom willen we dit gebied vandaag onder de aandacht brengen.” Aan de reacties te horen is dat prima gelukt. Namens Sibelco werden de wandelaars op zondagochtend bij de Zuidplas welkom geheten door Jos van Wersch (Public Relations Sibelco Parkstad, zie foto). Vervolgens maakte natuurgids Paul Arends met het gezelschap een wandeling rond de Zuidplas. Opeens – spannend! - vond een van de wandelaars, tussen het struikgewas, het gebit van een ree. Waarna natuurgids Paul Arends aan de meewandelende Heerlense wethouder Adriane Keulen (zie foto) vertelde dat een ree tweeëndertig tanden en kiezen heeft. Waarna, uiteraard, zowat iedere wandelaar het reegebit fotografeerde (zie foto). Na de Zuidplas-wandeling bedankte Karin Coenen gastheer Sibelco en natuurgids Paul Arends. “We hebben genoten!”

'mind-walk' bij herfstpracht 

Mind-Walk. Dat staat voor lekker wandelen, je fitter en energieker voelen en heerlijk ontspannen en genieten van de natuur. Sinds enkele maanden hebben ook ‘mind-walkers’ uit Parkstad Limburg de Zuidplas van Sibelco ‘ontdekt’. Natasja uit Landgraaf, de mind-walker op deze foto: “Op zondag 13 oktober hebben we bij de Zuidplas van Sibelco in Heerlen wederom genoten van al het moois dat de natuur ons momenteel te bieden heeft, in combinatie met mindful wandelen, oefeningen met invloeden vanuit de yoga- en ademhalingsoefeningen. En uiteraard ook gezelligheid!”

PARASOLZWAM WORDT 40 CENTIMETER HOOG

De parasolzwam op deze foto zagen we deze maand (oktober) bij de Zuidplas. Met dank aan Frans Hermans, een van de ‘vaste’ Zuidplas-wandelaars en bovenal een uitstekend hobbyfotograaf. De ‘Macrolepiota procera’ (Latijnse benaming) is een schimmel met een lange steel en grote hoed en heeft gelijkenis met een parasol, vandaar de naam. De hoogte en breedte van de hoed kan wel 40 cm zijn. Voor een schimmel is dit zeer groot en daardoor bijzonder. De parasolzwam is een vrij populaire paddenstoel in Europa en wordt daar veel gebruikt in de keuken. De steel is dikwijls taai en niet te gebruiken. Deze paddenstoel is dankzij zijn grootte vrijwel niet te verwarren met andere paddenstoelen. Desondanks is voorzichtigheid toch geboden!

PAARDENWESP OVERWINTERT IN WINTEREIK

Woensdagmiddag 25 september fotografeerde Theo Linnenbank de hoornaar/paardenwesp in een zomereik (Quercus robur) terwijl hij een wandeling maakte bij de Zuidplas van Sibelco in Heerlen. Zuidplas-natuurgids Paul Arends was erbij. ”Ik heb de hoornaar hier niet eerder waargenomen. Ik kan maar één ding zeggen: pas op met kinderen en blijf uit de buurt want dit beestje kan lelijk steken.” De bij de Zuidplas gefotografeerde hoornaar is zo’n 3,5 cm groot (zie foto). Hoe gevaarlijk is een paardenwesp eigenlijk? Bij één steek is er voor een volwassene weinig aan de hand. Als je meerdere keren wordt gestoken, kan de pijn en irritatie aan de steekwonden snel toenemen. Als je in het gezicht, nek of – erger – recht in een ader wordt gestoken, ga dan naar de huisarts. Een gewone wesp prikt in je huid, maar de angel van een paardenwesp is lang en sterk genoeg om het gif recht in de ader te spuiten. Als het gif in je aderen komt, wordt het sneller opgenomen in je bloed en kun je bijvoorbeeld sneller duizelig worden. De hoornaar bij de Zuidplas heeft zich in de zomereik genesteld om te overwinteren, z’n maatjes zullen spoedig volgen. Paul Arends heeft al heel wat koeien en paarden gezien die door meerdere paardenwespen tegelijk waren gestoken. “Verschrikkelijke bulten!” En maak sowieso nóóit de koningin boos, benadrukt Arends. “Want dan loop je de kans om een hele zwerm paardenwespen achter je aan te krijgen.”

OPEN DAG MIJNSTEENBERG trekt honderden wandelaars

De Open Dag bij de mijnsteenberg van de voormalige Oranje-Nassaumijn IV in Heerlen werd een doorslaand succes, zie bijgaande foto-impressie. Driehonderd bezoekers (het maximumaantal in verband met de veiligheid) namen op zaterdag 14 september een kijkje op de top van de berg. Dankzij het stralende weer hadden de ‘bergwandelaars’ een prachtig uitzicht over Parkstad Limburg. Enkele tientallen wandelaars maakten na de mijnsteenbergbeklimming ook nog een stevige wandeling bij de aangrenzende Zuidplas. De Open Dag op 14 september was een coproductie van Sibelco, natuurgids Paul Arends, cateraar hemelsesoep.eu, EHBO Heerlen en een fantastisch team van vrijwilligers. 

WANDELCLUB PARKSTAD en pensionado's emma

Op donderdag 5 september bracht een ‘gecombineerd’ wandelgezelschap een bezoek aan Sibelco in Heerlen (zie foto’s). Leden van een wandelclub uit Parkstad maakten samen met gepensioneerden (‘Pensionado’s’) van EMMA Safety Footwear een twee uur durende tocht bij de Zuidplas. Natuurkenner Paul Arends was hun gids.

GEDEPUTEERDE RUUD BURLET OP WERKBEZOEK BIJ SIBELCO HEERLEN

HEERLEN - Ruud Burlet (FvD), de nieuwe Limburgse gedeputeerde voor Duurzaamheid & Milieu, was maandag 26 augustus op werkbezoek bij de vestiging van Sibelco in Heerlen. Hij sprak met diverse managers van Sibelco, onder wie Danny Jans (Executive Vice President Operations Europe), Piet Jaspers (Sustainability Manager NL) en Sjoerd Peters (projectmanager).

Burlet zet zich ondermeer in voor slim hergebruik van materialen en voor technieken om groene energie op te slaan, onderwerpen die ook bij Sibelco hoog op de agenda staan. Dat Burlet de portefeuille Duurzaamheid heeft mag niet verbazen na een fraaie loopbaan in de chemie, kunststofverwerking en recycling. Tot het takenpakket van de kersverse provinciebestuurder behoren Duurzaamheid/Bleu-Economy, Brightlands Chemelot Campus, Ontgrondingen en Afval & Recycling. Op de foto vlnr: Danny Jans (Sibelco), gedeputeerde Ruud Burlet en Piet Jaspers (Sibelco).

BEKLIM DE MIJNSTEENBERG of wandel bij de zuidplas op zaterdag 14 september 

Het is zover (op verzoek van omwonenden, wandelaars, natuurliefhebbers en oud-mijnwerkers):

*BEKLIM DE MIJNSTEENBERG VAN DE VOORMALIGE ORANJE-NASSAUMIJN IV

*SCHITTEREND UITZICHT OVER
  PARKSTAD OP 144 BOVEN NAP
*WAAR?
  BIJ SIBELCO IN HEERLEN (WIJK HEKSENBERG)

*WANNEER?
  ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019 (10.00 – 16.00 UUR)
*GRATIS KOFFIE/FRISDRANK/SOEP/BROODJE BIJ DE AANGRENZENDE ZUIDPLAS (WANDELGEBIED)
RUIME PARKEERGELEGENHEID
TOEGANG: GRATIS

U KOMT OP 14 SEPTEMBER? STUUR DAN EEN E-MAIL NAAR:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U ontvangt dan van ons een mailtje retour. Daarin staat o.a. vermeld hoe u de Mijnsteenberg het makkelijkst kunt bereiken en waar u desgewenst kunt parkeren. Heeft u zich reeds aangemeld via het aanmeldingsformulier? Dan hoeft u zich niet nog een keer aan te melden.

Voor meer informatie over de wandelmogelijkheden bij de Zuidplas:
www.natuurlijkparkstad.eu

HISTORIE MIJNSTEENBERG
ORANJE-NASSAU IV

De Mijnsteenberg Oranje-Nassau IV nabij de Heerlense wijk Heksenberg is de enige ‘onaangetaste’ mijnsteenberg in Zuid-Limburg. In 2018 is besloten om deze mijnsteenberg, eigendom van Sibelco, niet af te graven ten behoeve van zandwinning, maar de berg - als industrieel erfgoed - te behouden voor de omgeving. De Oranje-Nassaumijn IV telde slechts één schacht (740 meter) en werd in 1928 in bedrijf gesteld. In 1968 werden hier de laatste kolen omhoog gehaald. In de zuidkant van de mijnsteenberg was de ingang van de leermijn. In deze leermijn was een stukje mijn nagebouwd, ter opleiding van de OVS-ers (Ondergrondse Vak School). Sinds 1969 wordt kwartszand (‘zilverzand’) gewonnen bij de groeve van de voormalige Oranje-Nassau IV (zie foto). Vóٕór 1969 was in de nabije omgeving al langere tijd winning van kwartszand, zowel in particuliere groeves als in een groeve van de Oranje-Nassau Mijnen.

Prachtig uitzicht
De top van de Mijnsteenberg Oranje-Nassau IV ligt op circa 144 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil). Als je op de top van deze berg staat (en dat is op zaterdag 14 september bij hoge uitzondering mogelijk), dan heb je, zeker bij helder weer, een schitterend uitzicht over Parkstad Limburg. Op 14 september is op de top van de berg een natuurgids/ex-mijnwerker aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden.
Let op! Het is een lastige klim….

De best pittige wandeling naar de top van de Mijnsteenberg is, mede door de steile route, niet geschikt voor mensen die slecht/minder goed ter been zijn. Hou daar dus rekening mee. Goed nieuws: voor wie niet mee ‘naar boven’ wil of kan: beneden aan de berg zijn zitbanken. Daar is ook gratis koffie en fris verkrijgbaar.

Daar zijn ze, de reeën!

Volgens de laatste telling zijn ze met z’n negenen, zegt Zuidplas-natuurgids Paul Arends. “Maar je moet behalve geduld ook nog een portie geluk hebben wil je de reeën bij de Zuidplas van Sibelco recht voor de lens krijgen.” Deze maand, augustus 2019, werd het wachten meerdere keren beloond. Vijf van de in totaal negen reeën konden worden gefotografeerd vlakbij het zogeheten knuppelbruggetje bij de Zuidplas. Roger, een van de ‘geluksvogels’ die de reeën wist te fotograferen zegt: “Het is best een bijzonder moment als je deze mooie dieren voor je camera krijgt. Je weet: als ze je zien, zijn ze onmiddellijk verdwenen.” Op de dag (woensdag 14 augustus) dat een van de reeën werd gefotografeerd, arriveerde in de vroege avond yogadocent Natasja Smeets-Hendriks met een aantal yogabeoefenaars bij de Zuidplas (zie foto). Natasja: “Wij komen hier speciaal naar toe vanwege de rustgevende omgeving. En reken maar dat we binnenkort terugkomen.”

HEERLIJKE NATUUR IN DE BUURT

“Tijdens onze bijeenkomst op 3 augustus 2019 mochten we genieten van de heerlijke natuur bij ons in de buurt. We hebben ons seizoen geopend met een lekkere lunch (soep en broodjes), verzorgd door Catering/Partyverhuur Shane. Daarna hebben we gewandeld bij de Zuidplas van Sibelco. Onder leiding van een zeer boeiende gids (Paul Arends) leerden we van alles over de flora en fauna. Hij legde alles leuk en goed uit. Ook hielp hij de kinderen met het zoeken naar heerlijke bramen. We hebben met alle aanwezige gezinnen genoten en komen zeker nog eens terug!”

Groetjes Yvon. Jeugd- en Jongerenwerk & JMB (Jongeren met Beperking) Heksenberg/Pronsebroek

wandelen bij 39 graden? Ja hoor! 

Na bijna 75 jaar werd op woensdag 24 juli 2019 het all-time Nederlandse warmterecord verbroken (39,2 graden). Dat record stond op 38,6, gemeten in Warnsveld (Gelderland) in 1944. Bij de Zuidplas van Sibelco in Heerlen liep op 24 juli de temperatuur op tot bijna 39 graden. Ook al was het snikheet die dag, er werd bij de Zuidplas ‘gewoon’ gewandeld (zoals iedere tweede en vierde woensdag van de maand). Wat schetst onze verbazing? Even na vier uur ’s middags, op het heetst van de dag, meldden zich op 24 juli al de eerste wandelaars bij de Zuidplas: Frans (73) en Annemie (84). Deze twee supervitale senioren – zie foto, met op de achtergrond de Zuidplas - lieten zich niet afschrikken door de brandende zon. “Het is vandaag wel warm maar wandelen gaat best hoor”, zei Annemie na een wandeling van ruim een uur. Frans, laconiek: “Warm? Niet zeuren! Ik heb tientallen jaren in de mijn gewerkt, ondergronds. Kijk, dan weet je hoe échte hitte aanvoelt...” Op donderdag 25 juli was er al een “nieuw” Nederlands hitte-record: ruim 40 graden.

HET ULTIEME ZOMERAVONDGEVOEL

Een gemêleerd, twintigkoppig gezelschap uit Parkstad (en niet te vergeten twee superlieve, aangelijnde honden) maakte op woensdagavond 17 juli 2019 een anderhalf uur durend ommetje bij de Zuidplas, zie bijgaande foto’s. “Het was een super goed verzorgde zomeravondwandeling”, vertelde Natasja Smeets-Hendriks toen het wandelgezelschap ’s avonds om acht uur huiswaarts keerde. Natasja was het die het initiatief nam om groepsgewijs te komen wandelen bij de Zuidplas, samen met natuurvrienden, verenigingsmensen en familieleden uit o.a. Heerlerheide, Brunssum en Hoensbroek. “Een extra dankjewel voor natuurgids Paul en de ‘Hemelse Soep’ van Sandra”, voegt Natasja er aan toe. Zij is zelfstandig ondernemer, ze runt een schoonheidssalon, ze geeft als yogadocent lessen in het Corneliushuis Heerlerheide, Hoensbroek en in België, en ze organiseert ook nog ‘Mind-Walk Special’-wandelingen. Wat dat laatste betreft is de Zuidplas van Sibelco een perfecte (want rustgevende) locatie.

DE ‘EERSTE’ BASTERWEDERIK

Fauna & florakenner Paul Arends, een van de ‘vaste’ wandelgidsen bij de Zuidplas van Sibelco in Heerlen, deed in juli 2019 de zoveelste bijzondere ‘ontdekking’ bij de Zuidplas. Trots: “Ik heb de basterwederik gezien! Dat is héél bijzonder op deze locatie, want voor zover mij bekend is deze plant hier niet eerder aangetroffen.” Voor de niet-floraspecialisten: je hebt de ‘gewone’ wederik (die bij mensen in de tuin wordt aangeplant) en je hebt de basterwederik, dat is de ‘wilde’ versie van deze plant. In Nederland komen negen soorten van de wederik voor. Op bijgaande foto toont Paul Arends de basterwederik aan natuurliefhebbers bij de Zuidplas.

KBO-LEDEN HEKSENBERG: ‘PRACHTIGE MIDDAG’

De leden van seniorenvereniging KBO uit Heksenberg/Heerlen-Noord haalden vele herinneringen op toen ze op donderdag 13 juni een (wandel)middag doorbrachten bij de Zuidplas van de Sibelco-groeve in Heerlen. Menig KBO-lid uit Heksenberg heeft namelijk in zijn/haar jonge(re) jaren hier geravot en (wat eigenlijk streng verboden was!) gezwommen. Na een kort bezoekje bij de fabriek maakten de KBO’ers een wandeling van 1,5 uur bij de Zuidplas. Natuurgids/boswachter Sef Silvertand kreeg die middag ‘duizend en één vragen’ over de fauna & flora op deze locatie. Sef: “Maar ja, ik weet ook niet alles.” Maar wel héél véél, zo voegen we er aan toe! Halverwege de wandeling kreeg iedereen een kopje soep en een broodje, perfect geserveerd door Catering & Partyverhuur Shane uit Heksenberg (Sandra IJsselmuiden, van www.hemelsesoep.eu, was die week op vakantie). Aan het eind van de middag ging het nog even stevig regenen, maar de KBO-wandelaars wisten tijdig een schuilplekje te vinden. “Het was een prachtige middag”, aldus de vitale KBO’ers uit Heksenberg. “we komen beslist terug.” Informatie over groepsgewijs wandelen bij de Zuidplas, kijk op www.natuurlijkparkstad.eu

POSITIEVE REACTIES OP ‘EINDPLAN-PLUS’

Bureau Verbeek uit Maastricht (landschapsarchitectuur, ecologie) gaf op maandagavond 20 mei 2019 een presentatie over het zogeheten ‘Eindplan Sibelco’, meer bepaald: over tal van ‘plussen’ die mogelijk van toegevoegde waarden kunnen zijn op het Eindplan. De reacties van de aanwezigen op de ‘plussen’ waren positief. Voorafgaand aan de presentatie door Jeroen Verbeek (bovenste foto) werden de belangstellenden (onder wie omwonenden, belangengroepen, politici, medewerkers Natuurmonumenten) welkom geheten door gastheer Mark Stulens (Sibelco). Daarna ging de Heerlense wethouder Frank Simons (middelste foto) in op de stand van zaken. Ook beantwoordde Simons vragen van aanwezigen onder wie het Heerlense SP-raadslid en –Statenlid Yolanda Claessens (onderste foto). De informatieavond (18.00 – 20.00 uur) vond plaats in de bedrijfskantine van de Sibelco-fabriek in Heerlen. De opkomst was, met dertig personen uit allerlei geledingen, prima.

‘MOGEN WE NOG eens terugkomen?'

“Ze bleven maar vragen stellen over de natuur. Echt geweldig!” Dat zegt Paul Arends. Samen met zijn collega-natuurgids Sef Silvertand maakte Paul op 23 en 24 mei een stevige wandeling bij de Zuidplas in gezelschap van maar liefst 80 scholieren van basisschool Gerardus Majella uit Heksenberg/Heerlen. Net als de docenten en een aantal hulpvaardige ouders gingen de scholieren van de groepen 5 t/m 8 letterlijk op ‘ontdekkingstocht’ naar de flora & fauna bij de Zuidplas. Meest gehoorde reactie: “Dit is véél leuker dan in de klas zitten… wanneer mogen we terugkomen?” Fabien Jadoul, de leerkracht van groep 8, gedragspecialist en bouwcoördinator van de groepen 6 t/m 8, vat het als volgt samen: “Een perfecte wandeling door de natuur, hartstikke goed georganiseerd en als we nog een keertje mogen terugkomen… heel graag!” Na de wandeling was er voor iedereen een kopje soep, een broodje en een flesje water. Hieronder staan een aantal foto’s die op 23 en 24 mei bij de Zuidplas van Sibelco in Heerlen werden gemaakt.

Twee wandeldagen voor basisscholieren Heksenberg

In 2019 organiseert Sibelco in Heerlen onder meer educatieve wandelingen voor scholieren van basisscholen in Parkstad. De wandelingen vinden plaats bij de Zuidplas. Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei nemen circa 80 scholieren (groep 5 t/m 8) van basisschool Gerardus Majella uit Heksenberg (foto) deel aan een educatieve wandeling. Directrice Lia Boumans van basisschool Gerardus Majella: “Dit evenement, midden in de natuur, zien we helemaal zitten!” De wandelingen op 23 en 24 mei vinden plaats onder leiding van de ervaren natuurgidsen Paul Arends en Sjef Silvertand. Na de wandeling worden de scholieren en docenten getrakteerd op soep, een broodje en een flesje water. Voor de scholen zijn er geen kosten verbonden aan deze wandelingen die, in gezamenlijk overleg, ingepland kunnen worden op alle werkdagen van de week. Basisscholen die meer informatie wensen over deze scholierenwandelingen, kunnen een mailtje sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij nemen dan per ommegaande contact met u op.


GELE LIS IS TERUG! 

Werd op woensdag 24 april 2019 – voor zover bekend - de eerste fuut (watervogel) bij de Zuidplas gespot (door wandelaar en natuurliefhebber Frits Pasing), op 8 mei 2019 was het wéér ‘raak’. Wandelaar en Zuidplas-bezoeker Wim van Beusekom fotografeerde die middag namelijk de gele lis, een hoge oeverplant van zoet, stilstaand of langzaam stromend water. Natuurexpert en Zuidplas-gids Paul Arends was op 8 mei eveneens aanwezig. “Het is voor het eerst dat ik de gele lis – let wel, in het wild, dus niet gecultiveerd hè! - bij de Zuidplas heb gezien. Ik denk dat dit nieuws – de gele lis is terug bij de Zuidplas!- het hart van menige plantenliefhebber sneller doet kloppen.” Wim van Beusekom zegt: “Het was een bijzonder moment om deze plant op deze plek te kunnen fotograferen.” De gele lis heeft op bijgaande foto nog ‘weinig geel’. Maar eind mei, zegt Arends, staat-ie in volle bloei. Het aantal gele lissen liep eind 20e eeuw in Nederland fors terug, reden waarom deze plant (Latijnse benaming: Iris pseudacorus) in de lijst van wettelijk beschermde planten opgenomen is geweest.


fUUT GESPOT OP ZUIDPLAS

Op de Zuidplas bij Sibelco in Heerlen werd op woensdagmiddag 24 april 2019 deze fuut gespot (foto). “Best bijzonder”, zegt natuurgids Paul Arends die erbij was toen deze foto werd gemaakt. “Ik heb de fuut nooit eerder met eigen ogen op de Zuidplas gezien”, aldus Arends. Hij was op 24 april de ‘natuurgids van dienst’ toen hobbyfotograaf Frits Pasing tijdens het wandelen deze fuut-foto maakte. “Ik wist meteen dat het een bijzondere foto was”, zegt Frits. De fuut is een watervogel van plassen en meren. Zijn donkere oorpluimen geven hem een karakteristiek uiterlijk. Een fuut leeft voornamelijk van vis (2-10 cm), die wordt gevangen door ze onder water te achtervolgen. Op woensdagmiddag 8 mei (16.00 – 20.000 uur) is de Zuidplas wederom geopend om te wandelen. Omstreeks 16.30 uur wordt bij de houten schuilhut getrakteerd op een kopje soep en een broodje.

De (aangelijnde!) honden kregen er geen genoeg van.

VROUWENVERENIGING GENIET VAN NATUUR BIJ ZUIDPLAs

Donderdag 25 april brachten 35 leden van vrouwenvereniging Zij-Actief uit Bocholtz een bezoek aan Sibelco in Heerlen. Het ‘hoofdgerecht’ was een twee uur durende wandeling bij de Zuidplas. Natuurgids/boswachter Sjef Silvertand vond het een geweldige middag. “Ik merkte aan de vragen dat men best veel van de natuur afweet.” ‘s Middags om vier uur, na een kop aspergesoep en een broodje, was het tijd voor de staatsiefoto. Yvonne Huppertz–Vaessen, voorzitter Zij-Actief Bocholtz: “Wat een prachtig stukje natuur in Parkstad!”

ingenieursvereniging kivi bezoekt fabriek en zuidplas

Op 12 april bracht de afdeling Limburg van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) een bezoek aan Sibelco in Heerlen. Na een rondleiding nabij het bedrijfscomplex maakte het gezelschap een wandeling bij de Zuidplas. Daar werd de excursie afgesloten met een kop soep en een broodje.

NATUUREDUCATIE EN NATUURBELEVING VOOR SCHOLIEREN IN PARKSTAD

Vanaf april t/m oktober 2019 organiseert Sibelco Parkstad bij de Zuidplas speciale ‘jongerenwandelingen’ voor scholieren (groep 7/8) van basisscholen in de Parkstad-regio. Onder leiding van een natuurgids wordt één of meerdere uren (naar keuze) gewandeld. De gids vertelt over de flora en de fauna bij en rondom de Zuidplas. Voor de scholen zijn er geen kosten verbonden aan deze wandelingen die, in gezamenlijk overleg, ingepland kunnen worden op alle werkdagen van de week. In april starten de schoolwandelingen. Via deze website doen we ook verslag (met foto’s) van deze schoolwandelingen.

Basisscholen die meer informatie wensen over deze jongerenwandelingen, kunnen een mailtje sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij nemen dan per ommegaande contact met u op.TENNISVERENIGING 'OPENT' WANDELSEIZOEN ZUIDPLAS


HEERLEN - Op woensdagochtend 20 maart 2019 heeft een afvaardiging van de Tennisvereniging Nieuwenhagen (gemeente Landgraaf) een wandeling gemaakt bij de Zuidplas (foto rechts). Het was de eerste groepsgewijze wandeltocht van dit jaar. Om kwart voor tien ’s ochtends gaf natuurgids Paul Arends (3e van links op de foto, met ijsmuts) het vertreksein voor deze twee uur durende wandeling te midden van de flora & fauna bij de Zuidplas.